• ЗБУТ КОНСУЛТ

    КОНСУЛТИРА, КООРДИНИРА И ИЗПЪЛНЯВА ДЕЙНОСТИ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ЗА ВАС

Непрекъснатото подобряване на дейностите по осигуряване на безопасните условия на труд е неразделна част от пътя за оптимизиране на разходите и повишаване ефективността

услуги

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ

- Орган по БЗР, съгл. чл.24, ал.3 от ЗЗБУТ
- Аутсорсинг на видове инструктажи
- Провеждане на инспекции и вътрешен одит
- Консултиране по предписания на контролни органи
- Оценка на съответствието с нормативните изисквания по ООС И ЗБР:
    оценка на промени в нормативните изисквания
    консултиране за осигуряване на съответствие

handshake

ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ПОЖАР

- Изготвяне и поддържане на пожарно досие
- АТЕХ оценка
- Оценка безопасност на процеси (HAZOP, HIRA, PHA)
- Безопасно съхранение на ОХВС
- Аварийно планиране
- Анализ на възможните последици от аварийни ситуации, съгл. чл.35, ал.1, т.1

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОКОЛНА СРЕДА

- Поддържане на комплексно разрешително
- Контрол и отчитане на емисии парникови газове
- План за мониторинг
- Управление на дейности с отпадъци
- Обучения
- Други дейности специфични за клиента


ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018

- Предварителен одит за съответствие с клаузите на стандарта
- Изготвяне на необходима документация и др.

КОНТРОЛ ДЕЙНОСТТА НА КОНТРАКТОРИ ЗА СЪВМЕСТНО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА

- Предварителна и последваща оценка на контрактори
- Инспекция дейността на контрактори
- Консултация за изготвяне на споразумения по чл. 18 ЗБУТ
- Планове за безопасност
- Обучения и други изисквани документи

gearface
Защо ЗБУТ КОНСУЛТ?
Ние работим с вас за осигуряване на съответствие

други

Стремим се чрез подобрение на управлението по безопасност
да добавяме стойност към услугата и продукта на нашите партньори!

СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (SSW)

Разрешителни режими
Разработване на процедури за безопасна работа
Обучение


РАЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЯ

Съгласно задължителни нормативни изисквания
По индивидуално зададени теми

БЕЗОПАСНОСТ НА МАШИНИ

Оценка на риска на машини и оборудване
Контрол на опасни енергии (LOTO)
Обучение


РАЗСЛЕДВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ И ЗЛОПОЛУКИ

Изготвяне на необходимата документация
Анализ за идентифициране на първопричините
Препоръки за коригиращи действия

Проверка на системите за безопасност в зони с повишена експозиция на СО2 и NH3

Извършване на одит в зоните и изготвяне на доклад на базата на проверка на машини, съоръжения, локализиране на вътрешни и външни точки на изпускане, съществуващи процедури и обучение на персонала

Доставка и монтаж на специално оборудване

Ръчни и стационарни детектори за опасен газ
Пожароизвестяване и пожарогасене
Дренчерни системи
Обливащи душове
Сорбенти при разлив на химични вещества и други
Преносими и стационарни аптечки
ЛОТО оборудване

Защо ЗБУТ КОНСУЛТ?
ЩЕ РАБОТИМ ЗА ФОРМИРАНЕ НА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ

клиенти

Наши клиенти са:

  • Фармацевтични компании
  • Производства в хранително-вкусовия бранш
  • Компании в енергийния сектор
  • Предприятия в химическата индустрия
  • Компании в сектора на услугите
  • Строителни компании
  • Публични и неправителствени организации
КАК РАБОТИМ?
използваме международно признати методи, техники и инструменти за управление и добри практики на водещи компании

контакти

телефон:
 +359 897 884 967
email:
 ehs.consult@zbutc.eu

Copyright © 2014 - 2021 ЗБУТ Консулт ЕООД

Design by DMFL